top of page

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Welkom bij het Privacybeleid van Canape.be.

 

Canape.be eerbiedigt de privacy van haar gebruikers en zet zich ten volle in om hun persoonsgegevens te beschermen en op een correcte manier te gebruiken. In dit beleid staat beschreven hoe wij persoonsgegevens kunnen verzamelen en gebruiken, en welke rechten en keuzes onze gebruikers en bezoekers hebben ten aanzien van deze gegevens. We raden u ten zeerste aan dit beleid te lezen en ervoor te zorgen dat u alles begrijpt en hiermee akkoord gaat, voordat u zich toegang verschaft tot een van onze diensten of ze gebruikt. Als u dit Privacybeleid niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt of er niet volledig mee akkoord gaat, dan moet u deze website, applicatie of dienst meteen verlaten en het gebruik van welke van onze diensten dan ook vermijden of stopzetten.

 

 

Eigendom website :

 

De website is eigendom van CNP nv met als maatschappelijke zetel te :

Kortrijksesteenweg 64, 9830 Sint Martens Latem. 

Telefoon: 092824187

E-mail: privacy@canape.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0451316452

RPR: Gent

 

CNP nv werkt onder de handelsnaam ‘Canape’ en haar website canape.be 

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en het privacybeleid.

 

Deze voorwaarden en Privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CNP nv of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Canapé levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de versterkte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Canapé de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Canapé kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via bovenvermeld mailadres .

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Canapé geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Canapé kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Canapé verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil/ klacht zijn de Belgische Autoriteiten en de rechtbanken van het arrondissement Gent  bevoegd. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.

 

Indien één van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

PRIVACY BELEID

 

Algemeen

 

CNP nv stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Canapé kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

 

 

De verwerking van persoonsgegevens

 

De verantwoordelijke voor de verwerking. CNP nv, kortrijksesteenweg 64 te Sint Martens Latem respecteert de geldende privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en reclamedoeleinden;

  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

  • Het afhandelen van uw betaling;

  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;

  • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist – het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich;

 

CNP nv zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. De verwerkers houden zich aan de geldende privacywetgeving.

 

De rechten van de betrokkene

U beschikt over een wettelijk recht op het raadplegen, wijzigen, overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen correctie van uw persoonsgegevens in de mate van het mogelijke en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CNP nv, Kortrijksesteenweg 64 te 9830 Sint Martens Latem, privacy@canape.be kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Voor bijkomende kopieën kan een vergoeding worden gevraagd. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CNP nv, Kortrijksesteenweg 64 te 9830 Sint Martens Latem, privacy@canape.be.

 

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@canape.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen

 

Correctheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van CNP nv.  

 

Geautomatiseerde gegevens 

 Cookiepolicy

CNP nv kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website ‘canape.be' gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Canapé-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘Third party cookies’

‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie genereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruiksvoorwaarden
Privacy Beleid
Cookie Beleid
bottom of page